• +48 22 620 70 75
  +48 695 390 124
 • ul. A. Dygasińskiego 9,
  01-603 Warszawa, Polska

logo Gregorowicz-Ziemba, Gąsiorowski Kancelaria Prawna

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Gregorowicz-Ziemba, Gąsiorowski Kancelaria Prawna Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. A. Dygasińskiego 9, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000281093, NIP 527-010-87-44, REGON 014703883 (dalej jako: „GKG Legal”), na potrzeby realizacji obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej - ul. A. Dygasińskiego 9, 01-603 Warszawa
poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie – +48 22 620 70 75

1. Definicje

 • 1.1. Administrator – GKG Legal;
 • 1.2. Usługi Administratora/Usługi – usługi związane z pomocą prawną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.u Nr 19, poz. 145)) w tym m.in.: sporządzaniem opinii prawnych oraz memorandów informacyjnych, reprezentacją procesową oraz odpowiedzią na zagadnienia związane z stosowaniem przepisów prawa.
 • 1.3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę na świadczenie Usług przez Administratora.
 • 1.4. Potencjalny Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zwraca się do Administratora w związku z zainteresowaniem jego Usługami.
 • 1.5. Pracownik Klienta/Potencjalnego Klienta – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta lub Potencjalnego Klienta.
 • 1.6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cele przetwarzania, kategorie danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 • 2.1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, należących do kategorii osób, o których mowa pkt. 1.3-1.5 Definicji w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • • Ad. 1.3. dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi Administrator przetwarza w celu realizacji Usług zleconych na podstawie umowy zawartej z Klientem – podstawą prawną wskazanej operacji jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zawartej umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • • Ad. 1.4. dane osobowe Potencjalnych Klientów będących osobami fizycznymi Administrator przetwarza w celu nawiązania współpracy w tym m.in. odpowiedzi na pytania związane z ofertą oraz świadczonymi przez Administratora Usługami - podstawą prawną wskazanej operacji jest uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy tj. art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
  • • Ad. 1.5. dane osobowe Pracowników Klienta przetwarzane są w celu odpowiedzi na pytania/zagadnienia prawne związane z Usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie umowy zawartej z Klientem lub w przypadku Pracowników Potencjalnego Klienta w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z zainteresowaniem jego usługami - podstawą prawną wskazanej operacji jest uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcy danych

 • 3.1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, na zasadzie powierzenia przetwarzania, mogą być osoby oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi w tym:
  • • współpracujący prawnicy;
  • • osoby świadczące usługi księgowe;
  • • osoby świadczące usługi „IT”.
 • 3.2. Nadto, odbiorcami danych będą osoby, urzędy i inne instytucje, wobec których GKG Legal jest zobowiązany występować w imieniu Klienta.

4. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Polski.

5. Okres przechowywania danych osobowych

 • 5.1. W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem zawodu Radcy Prawnego dane osobowe będą przetwarzane, przez okres wskazany w art. 5c ust. 1 pkt. 2) lit. c) Ustawy o Radcach Prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku tj. przez okres 10 lat od zakończenia prowadzenia Usług.
 • 5.2. Pozostałe dane (np. dane przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe) będą przetwarzane przez okres, w którym osoby zadające pytanie pozostają w kontakcie z Administratorem oraz przez okres 6 m-cy od dnia ustania tych relacji.

6. Prawa osób których dane są przetwarzane

 • 6.1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wiedzieć jakie, należące do nich dane osobowe przetwarza Administrator, jak również otrzymać kopie tych danych.
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać aby Administrator sprostował ich dane osobowe, które są nieprawidłowe, bądź żądać ich uzupełnienia.
  • c) prawo do usunięcia danych;
   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, aby Administrator usunął ich dane osobowe. Administrator mimo zgłoszonego przez konkretną osobę żądania może przetwarzać jej dane w dalszym ciągu, jeżeli obowiązek dalszego przetwarzania danych wynika z szczególnych przepisów prawa albo przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli:
   • • zdaniem osoby, której dane są przetwarzane, Administrator posiada nieprawidłowe dane na ich temat;
   • • Administrator przetwarza je bezpodstawnie lecz osoba żąda ograniczenia ich przetwarzania zamiast usunięcia danych;
   • • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (Administrator nie prowadzi tego typu działań).
  • f) prawo do przenoszenia danych:
   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać od Administratora dane osobowe w pliku zapisanym w formacie umożliwiającym jego odtworzenie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”).
  • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6.2. Prawa wymienione w pkt. 6.1. powyżej mogą podlegać ograniczeniom jeżeli szczególne przepisy prawa (w tym m.in. Ustawa o Radcach Prawnych) nakazują lub zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 • 6.3. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie podanej w części „Kontakt z Administratorem”.