Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Gregorowicz-Ziemba, Gąsiorowski Kancelaria Prawna Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. A. Dygasińskiego 9, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000281093, NIP 527-010-87-44, REGON 014703883 (dalej jako: „GKG Legal”), na potrzeby realizacji obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej – ul. A. Dygasińskiego 9, 01-603 Warszawa
poczty elektronicznej – kancelaria@gkglegal.pl
telefonicznie – +48 22 620 70 75

 1. Definicje
  1.1. Administrator – GKG Legal;
  1.2. Usługi Administratora/Usługi – usługi związane z pomocą prawną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.u Nr 19, poz. 145)) w tym m.in.: sporządzaniem opinii prawnych oraz memorandów informacyjnych, reprezentacją procesową oraz odpowiedzią na zagadnienia związane z stosowaniem przepisów prawa.
  1.3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę na świadczenie Usług przez Administratora.
  1.4. Potencjalny Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zwraca się do Administratora w związku z zainteresowaniem jego Usługami.
  1.5. Pracownik Klienta/Potencjalnego Klienta – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta lub Potencjalnego Klienta.
  1.6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Cele przetwarzania, kategorie danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
  2.1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, należących do kategorii osób, o których mowa pkt. 1.3-1.5 Definicji w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  • Ad. 1.3. dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi Administrator przetwarza w celu realizacji Usług zleconych na podstawie umowy zawartej z Klientem – podstawą prawną wskazanej operacji jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zawartej umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Ad. 1.4. dane osobowe Potencjalnych Klientów będących osobami fizycznymi Administrator przetwarza w celu nawiązania współpracy w tym m.in. odpowiedzi na pytania związane z ofertą oraz świadczonymi przez Administratora Usługami – podstawą prawną wskazanej operacji jest uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy tj. art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
  • Ad. 1.5. dane osobowe Pracowników Klienta przetwarzane są w celu odpowiedzi na pytania/zagadnienia prawne związane z Usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie umowy zawartej z Klientem lub w przypadku Pracowników Potencjalnego Klienta w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z zainteresowaniem jego usługami – podstawą prawną wskazanej operacji jest uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Odbiorcy danych
  3.1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, na zasadzie powierzenia przetwarzania, mogą być osoby oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi w tym:
  • współpracujący prawnicy;
  • osoby świadczące usługi księgowe;
  • osoby świadczące usługi „IT”.
  3.2. Nadto, odbiorcami danych będą osoby, urzędy i inne instytucje, wobec których GKG Legal jest zobowiązany występować w imieniu Klienta.
 4. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Polski.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  5.1. W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem zawodu Radcy Prawnego dane osobowe będą przetwarzane, przez okres wskazany w art. 5c ust. 1 pkt. 2) lit. c) Ustawy o Radcach Prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku tj. przez okres 10 lat od zakończenia prowadzenia Usług.
  5.2. Pozostałe dane (np. dane przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe) będą przetwarzane przez okres, w którym osoby zadające pytanie pozostają w kontakcie z Administratorem oraz przez okres 6 m-cy od dnia ustania tych relacji.
 6. Prawa osób których dane są przetwarzane
  6.1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wiedzieć jakie, należące do nich dane osobowe przetwarza Administrator, jak również otrzymać kopie tych danych.
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać aby Administrator sprostował ich dane osobowe, które są nieprawidłowe, bądź żądać ich uzupełnienia.
  c) prawo do usunięcia danych;
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, aby Administrator usunął ich dane osobowe. Administrator mimo zgłoszonego przez konkretną osobę żądania może przetwarzać jej dane w dalszym ciągu, jeżeli obowiązek dalszego przetwarzania danych wynika z szczególnych przepisów prawa albo przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli:
  • zdaniem osoby, której dane są przetwarzane, Administrator posiada nieprawidłowe dane na ich temat;
  • Administrator przetwarza je bezpodstawnie lecz osoba żąda ograniczenia ich przetwarzania zamiast usunięcia danych;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (Administrator nie prowadzi tego typu działań).
  f) prawo do przenoszenia danych:
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać od Administratora dane osobowe w pliku zapisanym w formacie umożliwiającym jego odtworzenie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”).
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.2. Prawa wymienione w pkt. 6.1. powyżej mogą podlegać ograniczeniom jeżeli szczególne przepisy prawa (w tym m.in. Ustawa o Radcach Prawnych) nakazują lub zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
  6.3. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie podanej w części „Kontakt z Administratorem”.
 7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  7.1. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie przez GKG Legal Usług może wymagać przekazywania przez Klienta danych osobowych, Klient, każdorazowo poprzez zlecenie realizacji Usługi, powierza GKG Legal przetwarzanie tych danych osobowych na swoją rzecz.
  7.2. Dane osobowe, odpowiednio do przypadku, mogą obejmować m.in. następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
  7.3. GKG Legal oświadcza że:
  a) powierzone mu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i w celu realizacji umowy określającej warunki świadczenia Usług, w tym w celu realizacji udokumentowanych poleceń Klienta;
  b) osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu GKG Legal przetwarzać je będą wyłącznie w celach i zakresie przewidzianych w niniejszym punkcie oraz, że zobowiążą się do zachowania informacji o przetwarzanych danych osobowych w poufności lub będą podlegać ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  c) podejmuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określone w art. 32 RODO;
  d) zobowiązuje się do wspomagania Klienta w zakresie odpowiadania na żądania osób których dotyczą dane osobowe dotyczące wykonywania praw przyznanych im w rozdziale III RODO;
  e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagać Klientowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
  f) po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Klienta, zobowiązuje się do usunięcia lub zwrotu danych osobowych, w tym usunięcia wszelkich istniejących kopii, do których ma dostęp, chyba że ich dalsze przetwarzanie będą dopuszczać lub nakazywać przepisy prawa;
  g) będzie udostępniać Klientowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym punkcie.
  7.4. GKG Legal może podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych współpracującym prawnikom. W takim przypadku, w razie zawarcia z Klientem umowy na świadczenie Usług, GKG Legal wskazuje w takiej umowie lub w drodze korespondencji e-mail dane subprocesora (w tym poprzesz wskazanie, iż taka osoba będzie realizowała Usługę ze wskazania GKG Legal), dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiego podpowierzenia.
  7.5. Zmian powyższych zasad odnoszących się do powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaga odrębnego uzgodnienia z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  7.6. Powyższe postanowienia pkt 7 nie odnoszą się do przypadków, w których GKG Legal stanie się administratorem danych osobowych. Obowiązki GKG Legal w tym zakresie określają przepisy prawa oraz wcześniejsze postanowienia niniejszej polityki prywatności.