11.04.2023 | Maja Janowiak

Reklama marihuany medycznej

Co to jest marihuana medyczna?

Polskie prawo nie zawiera definicji marihuany medycznej. Ustawodawca w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.) wyróżnia natomiast trzy pojęcia (w uproszczeniu):

  • konopie;
  • konopie włókniste;
  • ziele konopi innych niż włókniste.

Kwalifikacja marihuany medycznej jako środka odurzającego

Środki odurzające dzieli się na grupy I-N, II-N, III-N i IV-N (w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych). Kwalifikacji jako środki odurzające w konkretnych grupach dokonuje Minister Zdrowia.

W rozporządzeniu z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych Minister Zdrowia zakwalifikował ziele konopi innych niż włókniste, czyli potocznie marihuany, zawierającej THC w wartości wyżej niż 0,3%, jako środek odurzający w grupie IV-N. 

Marihuana została zatem wprost zakwalifikowana jako środek odurzający. Konsekwencją tej kwalifikacji jest regulowane użycie marihuany – ziela konopi innych niż włókniste, jako surowca farmaceutycznego i regulowana sprzedaż leków sporządzonych z wykorzystaniem takiego surowca.

Marihuana jako surowiec, wykorzystanie marihuany jako surowca farmaceutycznego

Według art. 33a u.p.n. ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44f (chodzi o ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia), mogą stanowić surowiec farmaceutyczny (o którym mowa w art. 2 pkt 40ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne), przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z powyższego wynika, że ziele konopi innych niż włókniste, jak również szeroko pojęte wyciągi z takich konopi, mogą stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do produkcji wyłącznie leków recepturowych i pod warunkiem uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu takiego surowca.

Z jednej strony mamy więc uznanie marihuany za środek odurzający, z drugiej, użycie marihuany w celach medycznych wymaga uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako surowca farmaceutycznego, który może być dalej wykorzystywany do produkcji wyłącznie leków recepturowych (tzn. sporządzanych w aptece na podstawie recepty lekarskiej).

Reklama marihuany medycznej

Jak wskazano wyżej, marihuana (w celach medycznych), może być, po spełnieniu opisanych warunków, wykorzystania jako surowiec farmaceutyczny wyłącznie do produkcji leków recepturowych. Lek recepturowy to natomiast produkt leczniczy, którego reklama podlega regulacjom ustawy Prawo farmaceutyczne (u.p.f.).

Według art. 52 u.p.f. reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Obejmuje ona w szczególności:

  • reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości;
  • reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
  • odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;
  • dostarczanie próbek produktów leczniczych;
  • sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
  • sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. 

Z powyższego wynika, że w katalogu działań będących reklamą produktu leczniczego, ustawodawca wymienił między innymi reklamę kierowaną do publicznej wiadomości oraz reklamę kierowaną do profesjonalistów – osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

To rozróżnienie ma znaczenie w przypadku zarówno reklamy produktów leczniczych zawierających środki odurzające, jak i w przypadku produktów leczniczych wydawanych na podstawie recepty.

Według art. 57 u.p.f. zabronione jest bowiem kierowanie do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty (co obejmuje także ww. leki recepturowe) lub dotyczącej produktów leczniczych zawierających środki odurzające.

Jeśli zatem produkt leczniczy zawiera marihuanę (w rozumieniu ziela konopi innych niż włókniste lub szeroko pojętych wyciągów z tych konopi), oznacza to, że zawiera on środek odurzający (według kwalifikacji z ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia) i jako taki nie może być reklamowany w formie reklamy skierowanej do publicznej wiadomości (może być natomiast reklamowany – pod pewnymi ograniczeniami w przypadku reklamy kierowanej do profesjonalistów).

Dodatkowo i niezależnie, jeśli produkt lecznicy zawierający marihuanę (w rozumieniu ziela konopi innych niż włókniste lub szeroko pojętych wyciągów z tych konopi) może być legalnie sprzedawany wyłącznie jako lek recepturowy, a więc wydawany wyłącznie na podstawie recepty, to również z tego powodu taki produkt leczniczy nie może być reklamowany w formie reklamy skierowanej do publicznej wiadomości.

Przeczytaj również